Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 121-130 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #121
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI 299 (438)
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 1021-1022
Σημείωμα: ετελεσθη το παρον τουτο βιβλιον το εχον τουσ κανονασ τησ υπεραγιασ θεοτοκου των αποδειπνιων τησ μονησ του βατοπεδιου, δια χειροσ ιωαννου ελαχιστου μοναχου τησ μονησ του αγιου και πανευφημου αποστολου και ευαγγελιστου ιωαννου του θεολογου· προσταξει αθανασιου του αγιωτατου καθηγουμενου κυρου αθανασιου τησ αυτησ μονησ του γερωντοσ· ετουσ Ϛφλ οι ουν κ.τ.λ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Κανόνες
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., σ. VI, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 150

Σημείωμα #122
Κώδικας Χρονολογία: Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης 2
Σημείωμα Χρονολογία: 1 ή 28 Αυγούστου 1022
Σημείωμα: Α) ᾿Ετελειώθη σὺν θω χάριτι, μηνὶ αὐγούστω α ΚΗ σαββάτω ἔτους Ϛφλ ινδ Β διὰ ᾿Αναστασίου ἐλαχίστου διακόνου. Β) Κε ἐλέησον τῶ Θεῶ κτισαμένω τὴν βίβλον ταύτην Νικήτα ἁμαρτωλῶ καὶ οἱ ἐντυγχάνοντες εὔχεσθαι διὰ τὸν ΚΝ τὸ ΚΕ ἐλέησον, ὅπου εὕρω ἔλεος ἐν τῆ ἡμέρα τῆς κρίσεως.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Σιγάλα, Ἀρχεῖα, σ. 11-12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 150.

Σημείωμα #123
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 1815
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1022-1023
Σημείωμα: ἐγράφη ὁ ὁσιότατος κ(αὶ) μακάριος ᾿Εφραὶμ διὰ χειρὸς ᾿Ιωνᾶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἔτο(ς) Ϛφλα κατεπιταγὴν τοῦ ὁσ(ιω)τάτου κ(αὶ) πν(ευματ)ικοῦ ἡμ(ων) π(ατ)ρ(ος) Νίκονος · οὗ ταῖς ἱκεσίαις κ(αὶ) πάντων τὼν θεοφόρων (καὶ) ἁγίων π(ατε)ρων, δώη ἡμῖν ὁ κ(υριο)ς μερίδα κ(αὶ) κλῆρον μ(ε)τ(α) πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ ++ ἀμήν++
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Εφραίμ
Εκδόσεις Σημειώματος: Canart, Cod. 1745-1962, σ. 201. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151.

Σημείωμα #124
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI 381 (15)
Σημείωμα Χρονολογία: 19 Ιουνίου 1023
Σημείωμα: + ετελειωθη η γραφη τησ παρουσησ βιβλου + μηνι ιουνιωι· ιθ· ινδικτιωνοσ Ϛ· ετουσ Ϛφλα· χαραχθεισα χειρι θεοφανουσ ταπεινου και αμαρτωλου ευχεσθε κ.τ.λ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μ. Βασίλειος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151.

Σημείωμα #125
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 1506
Σημείωμα Χρονολογία: 25 Μαρτίου 1024
Σημείωμα: τέρμα εἴληφεν ἡ βίβλος τῶν διατά(ξ)εων τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων· διὰ χειρὸς ᾿Αθανασίου τοῦ εὐτελοὺς ἀββὰ πρεσβυτέρου· μη(νὶ) μαρτίῳ κε' ἡμ ε δ' ρω γ' ινδ ζ' τε. Ϛφλβ' + παρακαλῶ δὲ παντας εὔχ(εσθαι) υπερ εμου διὰ τὸν κ(ύριο)ν +
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Αποστολικαί διαταγαί καί κανόνες
Εκδόσεις Σημειώματος: Giannelli, Cod. 1485-1683, σ. 43. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151

Σημείωμα #126
Κώδικας Χρονολογία: Neapol. Reale Bibl. naz. 58 (ΙΙ. Β.20)
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 1025-1026
Σημείωμα: τέλος εἴληφε ἡ βίβλος αυτ(η) διὰ χειρὸς ιωάννου ἁμαρτωλ(οῦ) μο(να)χ(οῦ) ετει Ϛφλδ' (ἰ)νδ. θ' παντ(ες) οἱ ἀναγινώσκοντ(ες) ἐν ταυτ(η) ευχ(ε)σθ(ε) οτ(ι) καὶ ὁ γραφ παρα γ(....).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Θεόδωρος Στουδίτης
Εκδόσεις Σημειώματος: Pierleoni, Cat. Neapolitanae, τ. Ι, σ. 173. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 7. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151.

Σημείωμα #127
Κώδικας Χρονολογία: Hierosol. S. Saba 82
Σημείωμα Χρονολογία: Ιανουάριος 1027
Σημείωμα: επληρωθη συν θεω το τετρα(?)ευαγγελιον χειρι νικολαου πρεσβυτερου· μηνι ιαννουαριω ινδικτιωνος δεκατης · ετους σφλε επι βασιλεως κονσταντινου κυριε σωσον και το κτισαμενον ιωαννην πρεσβυτερον αμα και τοις τεκνοις αυτου.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., σ. Ι, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151.

Σημείωμα #128
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. (fonds) Coislin 213
Σημείωμα Χρονολογία: Αύγουστος 1027
Σημείωμα: ’Εγράφη ἡ παροῦ(σα)σα τοῦ Εὐχολογίου βίβλος καὶ ἐτελειώθη μη(νὶ0 αὐγούστ(ῳ), ἰνδ. ι', ἔτους Ϛφλε', κτηθεῖσα Στρατηγίῳ πρεσβυτέ(ρῳ) τῆς μ(ε)γ(άλης) ἐκκλη(σίας) καὶ τῶν πατριαρχικῶν εὐκτηρίων, περιέχουσα πᾶσαν ἀκολουθ(ίαν) καὶ τάξιν ἀκριβῆ καθὼς ἐν τῇ ἀρχῇ ὁ πίναξ δηλοῖ, ἐκτὸς τῶν λειτουργιῶν τοῦ ἁγίου Βασιλεί(ου) καὶ τοῦ Χρυσοστόμου, καὶ τῆς τριτοέκτης καὶ τῆς τῶν προηγιασμένων, θελήσει τοῦ γράψαντος καὶ κτησαμένου. Δ(ιa) τὸ ἔχειν ταῦτα εἰς κοντάκια μεθ᾿ὧν καὶ ἐνεργοῦσιν· ἔχειν δὲ αὐτὸν καὶ ἐν ἑτέρῳ βιβλιδαρίῳ εὐχὰς τῶν ἀντιφώνων τοῦ ψαλτῆρος ὡς στιχολογεῖ ἡ μεγάλη ἐκκλησία κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ὁ δ', καὶ τῶν ὠδῶν εὐχὰς η', καὶ ἑτέρας εὐχὰς διαφόρους λεγομένας κατὰ διαφόρους καιροὺς ἐπὶ κοίτην, μετὰ κοίτην, ἐπὶ κοινωνίͺᾳ, ἐπὶ ἐξομολογήσει, εἰς ὠφελείαν ψυχῆς καὶ κατάνυξιν, καὶ λοιπὰ ἀμφότερα νδ', καὶ τὴν ἐκλογὴν τῶν διαφόρων ῥητῶν περὶ τῆς ἁγίας Τριάδος, ταῦτα γὰρ ὧδε οὐκ ἐγράφη+
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐχολόγιον
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 3. Lake, Dated Mss, τ. IV, σ. 12. Devreesse, Coislin, σ. 195. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 151-152. Να ελέγξω από πίνακες· ως ένα σημεία έχω περάσει παρενθέσεις κλπ. Devreesse

Σημείωμα #129
Κώδικας Χρονολογία: Caesen. Bibl. Malatestiana Plut. D. XXVIΙΙ. 3
Σημείωμα Χρονολογία: Σεπτέμβριος 1027
Σημείωμα: Α) ’Ετελειώθη μηνὶ σεπτεμβρίω τετάρτη ἰνδ. ια' ἡμέρα δευτέρα. κύριε βοηθεῖ τῶ σῶ δούλω Λέοντι ἁμαρτωλῶ. Β) Κύριε βοηθεῖ τῶ σῶ δούλω Κωνσταντίνω· ἐτελειώθη μηνὶ μαίω ἰνδ. ε' ἡμέρα ζ'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου σχόλια εἰς τούς ψαλμούς
Εκδόσεις Σημειώματος: Mioni, Bibl. Ital., τ. Ι, σ. 64. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 152.

Σημείωμα #130
Κώδικας Χρονολογία: Lond. Brit. Mus. Addit. 5153
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 1032-1033
Σημείωμα: ετελειωθη το αγιον ευαγγελιον δια (χειροσ ιλ)αριονοσ μοναχου και πρεσβυτερου υπερ δε του δουναι τον μισθον ....ια ινδικτιωνοσ α ετουσ Ϛφμα.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 152.