Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 71-80 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #71
Κώδικας Χρονολογία: Vat. Urb. 20
Σημείωμα Χρονολογία: 12 Αυγούστου 992
Σημείωμα: + ἐγράφη ἡ παροῦσα βίβλος διὰ χειρὸς Γρηγορίου μοναχ(οῦ) ἁμαρτωλοῦ. μη(νὶ) αὐγούστω ιβ. ἰνδ(ικτιωνος) ε. ἔτους Ϛφ'·--
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 36. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 11. Stornajolo, Cod. Urb. σ. 29. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 139.

Σημείωμα #72
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI. 108(100)
Σημείωμα Χρονολογία: 7 Απριλίου 993
Σημείωμα: + ετελειωθη θεου βοηθουντοσ, κατα την ζ του απριλλιου μηνοσ, τησ ενεστωτησ επινεμησεωσ · ετουσ Ϛφα· -- οι εντυγχανοντεσ, ευχεσθε τω γραψαντι ιωαννη μοναχω ταπεινω και αμαρτωλωι·--
Χειρογράφου Περιεχόμενο:
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 139.

Σημείωμα #73
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 2020
Σημείωμα Χρονολογία: 30 Ιουνίου 993
Σημείωμα: Α) επληρωθη η βιβλοσ αυτη χειρι κυριακου μοναχου αμαρτωλου πρεσβυτερου· μηνι ιουνιω. λ· ημερα Ϛ· ωρα Ϛ· ετουσ Ϛφα εν το αγιω μοναστηριω λεγομενω φηλλινω τησ αστεωσ καπουησ (?) παρακαλω δε etc. Β) Ἐγράφη ἡ παροῦσα βίβλος τοῦ ἐν ἁγίοις μαξίμου διὰ χειρὸς κυριακοῦ ἀτασθάλου μονάχου ὁ μελαίος καὶ ἀθλίου πρεσβυτέρου· μηνὶ ἰαννουαρίω. κη'. ἡμε. κυριακῆ τέλος εἴληφεν ὥρα η'. δέεται μάλα τοὺς ἐνκύπτοντας ταύτη τῆ δέλτω ἱκετεύσαι τὸν κύριον καὶ μνησθῆναι αὐτοῦ ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς ἐπιβλέψαι τοῦτο ἐν τῆ τῆς κρίσεως ἡμέρα.......ἐπιτύχει ἀμπλακημάτων λύτρον δι᾿εὐχῶν ὑμῶν ἁγίων. ἀμήν. γένοιτο κυριε ὁ θεός.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μάξιμος κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., σ. 11. Batiffol, Rossano, σ. 156. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 139.

Σημείωμα #74
Κώδικας Χρονολογία: Oxon. Bodl. Laud. 75
Σημείωμα Χρονολογία: Σεπτέμβριος 993
Σημείωμα: αρχη τελοσ μεσασμα χριστε μου πελεισ+εγραφη η δελτοσ αυτη εν ετει Ϛυπε πληρωθεντοσ μηνοσ σεπτεμβριου ινδικτιωνοσ Ϛεπι θεοδοσιου και παγκρατιου των καθηγουμενων ταυτησ τησ μονησ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 139-140.

Σημείωμα #75
Κώδικας Χρονολογία: Lond. Harl. Brit. Mus. 5598
Σημείωμα Χρονολογία: 27 Μαΐου 995
Σημείωμα: + ΕΓΡΑΦΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ·ΠΡΕΣΒΥΤΕΡ ΜΗ ΜΑΪΩ ΚΖ ΪΝ Λ Η ΕΤ ΟΥ ϚΦΓ+
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Notes, σ. 26. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 140.

Σημείωμα #76
Κώδικας Χρονολογία: Laur. Plut. LXIX. 6.
Σημείωμα Χρονολογία: Ιούνιος 997 (;)
Σημείωμα: εγραφη· χειρι γρηγοριου κουβουκλεισιου πλην των μεταγραφεντων φυλλων, μηνι ιουνιω· ινδικτιωνοσ ι· ετουσ Ϛφε·--
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Πλούταρχος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 140.

Σημείωμα #77
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. 3644
Σημείωμα Χρονολογία: 14 Οκτωβρίου 999
Σημείωμα: Α) ῎Εγραψα τήνδε τὴν πανέντιμον βίβλον· Χ(ριστο)ῦ φέρουσαν τοῦ θ(εο)ῦ μου τοὺς λόγους· οὕς ἐξέδωκαν οἱ πανεύφημοι λίαν· εὐαγγελισταὶ τέσσαρες φῦλα πλάνης· ζωγροῦντες ἀγρεύοντες ἰχθύων δίκην· ἐγὼ ταπεινὸς Νικόλαος ἐν πόθωι· μοναχὸς ἀγράμματος καὶ ἰδιότης· μνήμην ἄληστον ὥστε καρποῦσθ᾿ ἀξίως· ἀνὴρ δὲ ταύτην εὐσεβὴς ἐκτήσατο· πίστει ζέουση κ(αὶ) καλῆι προθυμία. Β) Ἐγράφει μηνὶ ᾿Οκτωβρίω ιδ' · ἔτους Ϛφη' ἰνδ(ικτιῶνος) ιγ'· ὅσοι οὖν ἐντυγχάνετε ἐν ταύτη τῆ ἱερᾶ βίβλωι, εὔχεσθ(αι) ὑπερ τῶ ξύσαντι · ὅπως λυτρώσετ(αι) ὁ κ(ύριο)ς ἡμᾶς κ(αὶ) ὑμᾶς τῆς αἰωνίου κολάσεως.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Mosq. Hist. Mus. 3644. Treu, Gr. Hss., σ. 304. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 140.

Σημείωμα #78
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 1671
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: + ἐτελειώθη ἡ βίβλος δια χειρὸς Δωροθέου διακόνου ἁμαρτωλοῦ· ἐπὶ Τιμοθέου ἠγουμε(νου) τῆς εὐαγεστάτης μονῆς τοῦ ἁγίου Προδρόμου τῶν Στουδίου·
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μηνολόγιον Αὐγούστου
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat. σ. 25. Giannelli Cod. 1485-1683, σ. 424. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 1. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 140. Βιβλιογραφία για τον κώδικα στους Canart-Peri, Sussidi, σ. 628.

Σημείωμα #79
Κώδικας Χρονολογία: Μετεώρων Μεταμορφώσεως 549
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: ’Εγὼ δὲ ὁ ἁμαρτωλὸσ εὐσέβιοσ· ἐκπαιδιόθεν μονάζων· τὴν σεβαϚινῶν ἀποπρογόνων ὤκισα πόλιν · ἐπῆκέλλημου ὀῦν διάγων· μετὰ πολλῶν καὶ ἄλλων μαρτυρολογιῶν· εἶχον καὶ τὰ ὑπομνήματα τοῦ ἁγίου τούτου ἐν γλοσσοκόμω· καὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Εὐστρατίου ἐν τῆ πόλει τάυτη μήτε δὲ ἀκηκοέναι με παρὰ τινοσ ὅτι πεφανέρονται ἐν τῆ ἀραυρακηνῶν πολίχνη τὰ ἅγια ἀυτοῦ λείψανα· οὔτε ἐγὼ ἀυτὸσ ἐδημοσίευσα τὰ ὑπομνήματα· ὀύτε ἐζήτησέν τις, ἵνα παράσχω αὐτω· ἐν δὲ τῶ χρόνω τόυτω· νεώτερόσ τισ· φιλάρετοσ ὑπάρχων· καθεκάϚην συνετύχανεν τῆ ταπεινώσει μου· πᾶσασ δὲ τὰσ ὑπαρχόυσασ μοι βίβλουσ ἀνεγνωκὼσ· ἀνέγνω καὶ ταῦτα τὰ ὑπομνήματα· καὶ ἐπι Ϛώσατό με · ὅτι κὰι μαρτύριον ἀυτοῦ ἐ Ϛιν ἐν τῆ ἀραυρακηνῶν· καὶ δυνάμεισ ἰαμάτων γίνονται δι αὐτῶν · τὰ δε ὑπομνήματα τὼν ἁγίων τόυτων· ὀυδεὶσ τῶν ἐκεῖσε ἔχει · ὡς ἐντεῦθεν ἀθυμεῖν πάντασ τοὺσ τῆσ κώμησ ἐκείνησ· μάλιστα δὲ ἐν ταῖς μνείαις ἀυτῶν · ᾿Επιπολὺ ὀῦν παρακαλοῦντόσ με· συνεγραψάμην καὶ ἐκδέδωκα ἀυτῶ· καὶ ἀξιῶ πάντασ τοὺσ τε ἀνἀγινώσκοντασ καὶ τοὺσ ἀκροωμένουσ· ἐύχεσθαι ὑπερεμοῦ· ὅπωσ γένηται πάντων ἡμῶν ὠφέλεια καὶ σ(ωτη)ρία ἡ τοῦ μάρτυροσ τελείωσισ· τῆ πρεσβεία τῶν ἁγίων συμμαρτύρων ἀυτοῦ· ἀυξεντίου· ἐυγενίου· μαρδαρίου· καὶ ὀρέστου...
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τμῆμα μικρὸν ἐκ τοῦ τέλους τοῦ συναξαρίου τοῦ ἁγίου Εὐσταθίου κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Βέη, Χειρόγραφα Μετεώρων Α', σ. 552. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 140-141.

Σημείωμα #80
Κώδικας Χρονολογία: Μετεώρων Μεταμορφώσεως 573
Σημείωμα Χρονολογία: 10ου αι.
Σημείωμα: ἐπληρώθη ἡ ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου ϊωάννου τοῦ θεολόγου· στιχῶν α'· --κ(ύρι)ε δια πρεσβειων τοῦ ἁγίου ϊώαν νου τοῦ θεολογου· συγχώρησον πασας μου τὰς ἁμαρτίας· κὰι ἐὰν ἔσφαλον ἐν τίνι ρηματι ἠ λέξει ἠ αντιστοιχω ἠ τόνω ἠ λόγω ἠ ἄλλο τι κατα αγνοιαν ἠ κ(αὶ) γνώση·--θεοδοσιοσ ἁμαρτωλοσ ϋπερ παντ(ας) κ(ύρι)ε ἐλεησον και τα πν(ευματ)ικα μου τεκνα· φιλουσ κ(αὶ) αδελφουσ · αμην· --
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Κασσιανοῦ μοναχοῦ βιβλίον κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Βέη, Χειρόγραφα Μετεώρων Α΄, σ. 600-601. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 141.