Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 31-40 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #31
Κώδικας Χρονολογία: Vatic. 345
Σημείωμα Χρονολογία: 1 Μαρτίου 949
Σημείωμα: Α) ᾿Εγράφει ἡ τιμία δέλτος αὕτη διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μιχαὴλ μο(να)χ(ου) ἁμαρτωλ(ου)· μη(νι) μαρτ(ιῳ) α ἡμέρᾳ ε · ωρ(ᾳ) Ϛ ἔτους Ϛυνζ· ινδ(ικτιωνος) ζ (f. 234v). Β) ᾿Ι(ησο)υ σῶσόν με Μιχαὴλ σὸν οἰκέτην (f. 77v). Φ) δόξα τῶ θ(ε)ῶ ἡμων· ἀμήν· Ι(ησο)υ σῶσόν με Μιχ(αηλ) μο(ναχ(ον) (f. 115v).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat. σ. 17 Devreesse, Cod. 330-603, σ. 38-39. Canart-Peri, Sussidi, σ. 235. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 129.

Σημείωμα #32
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 1810
Σημείωμα Χρονολογία: Α) 4 Σεπτεμβρίου 953, Β) Οκτώβριος 953
Σημείωμα: Α) + ἐγράφει δ᾿οὗτοι οἱ περίοδοι τοῦ θεολόγου ὑπ᾿ ἐμοῦ Λε(ον)τ(ος) ἐν Ϛ ἡμέραις· μηνὶ σεπτεμβρίω δ· ετ(ους) Ϛυξβ (f. 76v). Β) + καὶ συγχωρησον π(ατ)ερ ὅτι καὶ ὁ γράφων παραγράφει· ἀλλ᾿ ὁ επιτυγχάνων μνήσθητι τοῦ ξύσαντος + ἐγράφει δ᾿οὗτος ὁ βίος τοῦ ἁγίου Ιω(αννου) τοῦ ἐπίκλην ἐλεημων(ος?) ὑπ᾿ ἐμου του πανοικτρου (και) αμαρτωλοῦ Λέωντος ἐν. ἡμέραις. μηνὶ ὀκτωβρίω· ημέρα. ωρ(α) θ. ετ(ους) Ϛυξβ (f. 103).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ῎Εργα ἁγιογραφικά
Εκδόσεις Σημειώματος: Canart, Cod. 1745-1962, σ. 181. Canart-Peri, Sussidi, σ. 235. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 129.

Σημείωμα #33
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 2022
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 953-954
Σημείωμα: εν ετι ξβ κοσμου και τετρακοστω· εξακισχιλαιοντω· εγραφει αυτη η παναριστοσ βιβλοσ· παλαμαισ χρανταισ του κληροσ μαρκου· ηνικα ζυγον υπεισηλθεν τον θειον· τω κη τησ ηλικιασ χρονω. τησ σωματικησ περιαγοντι βιου (?) δοξα τω θεω παντων ενεκεν + αιτησασ δε την βιβλον συνοντι προσωπου ταυτησ ουδι (?) ημαρτον τω...λομενον δε την διανοιαν εν ολιγοισ χρονοισ...οικοσ εν ετεραισ εξεφραξε λέξεσι· τησ διανοιασ μεν ουσησ τησ αυτησ εν τη βραχυτατη παραλαλει (?)των λεξεων + δοξα τω θεω παντων ενεκα.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ασκητικαί διατριβαί
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130.

Σημείωμα #34
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 668 (Colbert. 399)
Σημείωμα Χρονολογία: 27 Οκτωβρίου 954
Σημείωμα: ᾿Επληρώθη σὺν Θεῷ ἡ ἱερὰ αὕτη βίβλος, μηνὶ ὁκτωβρίῳ κζ', ἰνδικτιώνος ιγ', ἔτους κόσμου, Ϛυξγ', γραφεῖσα διὰ χειρὸς ᾿Ιωάννου ἐλαχίστου πρεσβυτέρου· --
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Fac-similés...du IXe-XIVe s., σ. 1. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130.

Σημείωμα #35
Κώδικας Χρονολογία: Marc. 201 (780)
Σημείωμα Χρονολογία: Νοέμβριος 954
Σημείωμα: εγραφη χειρι εφραιμ μοναχου μηνι νοεμβριω ινδικτιωνοσ ιγ ετουσ Ϛυξγ·.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Αριστοτέλης μετὰ σχολίων
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., σ. ΙΙ, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130.

Σημείωμα #36
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Διονυσίου 70
Σημείωμα Χρονολογία: Ιούλιος 955
Σημείωμα: εγραφη τω ενδοξοτατω βασιλειω πατρικιω και παρακοιμωμενω του φιλοχριστου και αγιου ημων βασιλεωσ κωνσταντινου του πορφυρογεννητου δια χειροσ νικηφορου νοταριου δουλου ελαχιστου· μηνι ιουλιω ινδικτιονοσ ιγ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ερμηνεία εἰς τήν πρὸς Κορινθίους α' ἐπιστολήν κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 9. Λάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος, τ. Α', σ. 325. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130.

Σημείωμα #37
Κώδικας Χρονολογία: Πατμ. 171
Σημείωμα Χρονολογία: Α) Απρίλιος 957, Β) Μάϊος 957, Γ) Ιανουάριος 959, Δ) Μάϊος 959, Ε) Ιούνιος 959
Σημείωμα: Α) + Ετερο(ν) εργαστηρ(ιν) σκλαβιν(ικ?)αριο(ν) σὺν τω παρακειμε(νω) αὐτῶ οἰκήματ(ι) τρικλ(ιν)α(ρίω), τὸ ἀγορασθὲν παρὰ Σωφιας πατρι(κίας) ἀπο Μαριανοῦ τοῦ ἐπὶ της οἰκιακῆς τραπέζης καὶ τῆς μοναχῆς Συνεσίας (καὶ) γεγονυίας σύμβιου αὐτοῦ καὶ ἀπὸ Θεοφυλάκτου (καὶ) ᾿Ιω(άννου) τ(ῶν) παίδ(ων) εἰσχρυσίου λίτρας εξήμισυ. Τελ(εῖ) δε επι τὸ μέρ(ος) τοῦ οἰκονομίου τῆς Μεγαλ(ης) Εκλησιας Ενοι(κιον) ν(ομίσματα) κε' μι(λιαρήσια) θ', φ(όλλεις) θ'. Μ(ηνὶ) ᾿Απριλ(ίω), ινδ(ικτίωνος) ιε', ἔτους Ϛυξε'. Β) + ῾Ετερο(ν) ἐργαστήρ(ιν) το αγορασθὲν απὸ Ηλιου μεταξοπράτου παρὰ Ιωσὴφ ασηκρητ(ις) εισχρυσου νομίσματ(α) φ_. Ενοι(κιον) ν(ομίσματα) λ' εξ. Τελεῖτ(αι) π(αρ᾿) α(ὐτ)οῦ (τ)ο τελ(ος) τοῦ αὐτοῦ ἐργαστηρίου δια τὸ εἶναι ἐν τῶ μερει αὐτ(οῦ) οπ(ου) τελεῖ (καὶ) ως τελεστ(ὴς). Μ(ηνὶ) Μαΐω, ἰνδ(ικτίωνος) ιε', ἔτους Ϛυξε'. Γ) ῞Ετερο(ν) ἐργαστήρ(ιν) εἰστον φορο(ν) πρανδιοπρατ(ικὸν) μετὰ καὶ προβολῶν βαταλαρικῶν ηγοράσθ(η) ἀπὸ Ευσταθίου νοτ(αρίου) τοῦ ᾿Ασκᾶ παρα Μιχ(αὴλ) ασηκρητ(ις) εισχρυσιου λίτρας εξ. Τελεῖ εἰστὸν ξενῶνα τ(ῶν) Ευούλ(ου) μι(λιαρήσια) θ' (καὶ) υποτελητ(αι) παρα τοῦ βαταλαρι(κοῦ) ἐργαστηρίου τοῦ Ξυληνίτ(ου) τ(ῆς) διακο(νίας) τοῦ λουσματ(ος) μι(λιαρήσια) γ'. Μ(ηνὶ) ᾿Ιανουαριω, ἰνδ(ικτίωνος) β', ἔτους Ϛυξζ'. ᾿Ενοικ(ιον) ν(ομίσματα) ιε'. Δ) ᾿Εργαστήρ(ιν) τὸ ἀγορασθὲν (παρὰ)/ ἀπὸ/ Εὐδοκίας τῆς ῾Εταιριωτήσ(ης) παρὰ τοῦ κυρ Λέοντος τοῦ ῾Ροδίου εισχρυσίου λίτρας ζ' (ἥμισυ) μ(ηνὶ) Μαΐω, ἰνδικτίωνος β', ἔτους Ϛυξζ'. Τελει ειστὸ μέρος τοῦ οἰκονομίου τῆς Μεγάλης ᾿Εκλησίας (ὑπέρ)π(υ)ρ(α) νομίσματ(α) γ', μι(λιαρήσια) γ'. ᾿Ενοί(κιον) ν(ομίσματα) κ' εξ. + Ε) Ετ(ε)ρο(ν) ἐργαστήρ(ιν) τὸ ὀθονιοπρατ(ικὸν), τὸ ὄν ειστον φόρον μεσόστυ(λον), τὸ ἀγορασθὲν (παρ) ἀπο Ιω(άννου) τοῦ Εταιριωτ(ου) παρα Λέοντος τοῦ ῾Ροδίου εισχρυσίου λίτρας δέκα μ(ηνὶ) ᾿Ιουνίω, ινδ(ικτίωνος) β', ἔτους Ϛυξζ'. Τελεῖ ειστο μερος τῆς διακ(ονίας) τ(οῦ) λούσματ(ος) τῶν Γερμανοῦ μι(λιαρήσια) εβδομήκοντ(α). ᾿Απὸ πρώτ(ου) προσωπ(ου) εισπρωτ(ον) ἐν ...τ...προσωπ(ον?) εστ(αι?) δευτερ(ον). π.....παρεκεί(νου?). ᾿Ενοι(κιον) νο(μίσματα) λη'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιώβ
Εκδόσεις Σημειώματος: Oikonomids, Boutiques, σ. 345-346. Κομίνης, Πίνακες, σ. 2. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 130-131.

Σημείωμα #38
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 2027
Σημείωμα Χρονολογία: 10 ᾿Ιουνίου - 17 ᾿Ιουλίου 959
Σημείωμα: εγραφη δε· δια χειρο θεογνωστου· απο μηνοσ ιουνιου δεκατησ μεχρισ μηνοσ ιουλιου ιζ ο πανδεκτοσ του θεου κελευοντοσ και των αγιων αποστολων ετουσ Ϛυξζ ινδικτιωνοσ β.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ασκητικαί διατριβαί
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 131.

Σημείωμα #39
Κώδικας Χρονολογία: Mess. Bibl. Univ. 45
Σημείωμα Χρονολογία: 3 Αυγούστου 961
Σημείωμα: + ετελειωθη η δελτοσ αυτη δια χειροσ βαρναβα ταπεινου και ελαχιστου μοναχου. μηνι αυγουστω γ ημερα σαββατω ωρα ι ετουσ Ϛυξθ ινδικτιωνοσ δ· οι αναγινωσκοντεσ κ.τ.λ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 131.

Σημείωμα #40
Κώδικας Χρονολογία: Vat. Ross. 169 (5 [VIIΙ 108]
Σημείωμα Χρονολογία: 30 Σεπτεμβρίου 961
Σημείωμα: + ᾿Ετελειώθ(η) ἡ βιβλ(ος) αὕτη μη(νι) σεπτε(μβριῳ) λ ἰνδ(ικτιωνος) ε ἔτ(ους) Ϛυο· ἔγράφη δὲ χειρὶ βασιλείου καλλιγράφου μο(να)χ(ου) βασιλ(ειῳ) (πρωτο)σπαθ(αριῳ) κ(αὶ) κουράτορι τοῦ πανευφ(η)μ(ου) π(αρα)κοιμω(μενου) τοῦ κυ(ριου) βασιλ(ειου) +
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Bick, Die Schreiber, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132.