Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 21-30 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #21
Κώδικας Χρονολογία: Hieros. S. Crucis 55
Σημείωμα Χρονολογία: 14 Απριλίου 927
Σημείωμα: πεπεραιωται συν θεω η θεοτευκτος αυτη πυκτη· μηνι απριλιω ιδ ημερα ζ ωρα ζ ινδικτιωνος ιε ετουσ κοσμου Ϛυλε. ως ηδυς ο αρτος τοις πεινωσιν· και τοις πλεουσιν ο ευδιος λιμην· ουτω τοις γραφουσιν ο υστατος στιχος. παυλος μοναχος δουλος (or διακονος) χριστου. (f. 156r)
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Νείλου μοναχοῦ περί φιλοσοφίας κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 9, Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. ΙΙΙ, σ. 111, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 127.

Σημείωμα #22
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI 231 (934)
Σημείωμα Χρονολογία: Απρίλιος 932
Σημείωμα: στυλιανοσ διακονοσ εγραψα αρεθαι αρχιεπισκοπωι καισαρειασ καππαδοκιασ· ετει κοσμου Ϛυμ ινδικτιωνοσ πεμπτησ· μηνι απριλιωι συμπληρωθεντοσ του τευχουσ- -.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Αριστοτέλους Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, dated Mss., τ. VI, σ. 9. Gebhardt, Hss., σ. 83, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 127.

Σημείωμα #23
Κώδικας Χρονολογία: Χάλκης, Μ. Παναγίας 4
Σημείωμα Χρονολογία: Νοέμβριος 933
Σημείωμα: Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον ἑρμηνεία· βιβλίον α' ἐγράφη μηνὶ νοεμβρίῳ ἐν ἔτει Ϛυμα ᾿Ινδικτιῶνος δ' χειρὶ Τιμοθέου μοναχοῦ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ ἱερέως. Δῴη δὲ ὁ Θεὸς ἔλεος τῷ κτησαμένῳ ταύτην Νικολάῳ τῷ ἁγιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαγγρῶν καὶ Νικηφόρῳ Μοναχῷ τῷ φιλτάτῳ αὐτοῦ Οἰκονόμῳ τῆς εὐαγεστάτης Μονῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καὶ ἀξιώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς τῆς ἐπουρανίου βασιλείας καὶ τὸν γράψαντα λυτρώσεται τῆς αἰωνίου κολάσεως ᾿Αμήν· γένοιτο κύριε τρισάγιε μόνε τῶν ὅλων Θεέ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
Εκδόσεις Σημειώματος: Αθηναγόρας Μητροπολίτης, Κατ. Χάλκης, σ. 247-248, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ.127.

Σημείωμα #24
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 13
Σημείωμα Χρονολογία: 8 Μαρτίου 937
Σημείωμα: Α) ... γραφείσης ἐπὶ Θεοδώρου τοῦ ὁσιωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἡγουμένου διὰ ᾿Ιωάννου μοναχοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ (f. 2r). Β) ᾿Ετελειώθη ἡ βίβλος αὕτη συνεργείᾳ Κυρίου διὰ χειρὸς ᾿Ιωάννου μοναχοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ μηνὴ Μαρτίῳ ὀγδόη ἡμέρᾳ τετάρτῃ ὥρᾳ ἑβδόμῃ ἔτους ἑξάκις χιλιοστοῦ τετρακοσιοστοῦ τεσσαρακοστοῦ πέμπτου... (f. 346v).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι εἰς τὴν ῾Εξαήμερον ξζ'
Εκδόσεις Σημειώματος: Λάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος, τ. Α', σ. 171, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 127.

Σημείωμα #25
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 781 (Reg. 1965)
Σημείωμα Χρονολογία: Ιανουάριος 939
Σημείωμα: + Σχήματα λόγων χρυσορήμονός τε ἑρμηνείας ἐμαῖς παλάμῃσι χαράξας, πολλὰ σολοικίζην οὐκ ἐθέλων ἐδάην ᾿Εγράφη χειρὶ Στυλιανοῦ τοῦ τάλα(νος) εὐκλεεστάτῳ Καλοκυρῷ πρωτοσπαθαρίῳ τῷ πανευ(λαβεστάτῳ) νομίσμασι Βυζαντίοις ζ', μηνὶ ἰαννουαρίῳ ἰνδ. ιβ', ἔτει κόσμου, Ϛυμζ', βασιλείας Ρωμάνου, Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου, Στεφάνου καὶ Κωνσταντίνου, τῶν αὐτοκρατόρων καὶ φιλοχρίστων βασιλέων, πατριάρχου δὲ Θεοφυλάκτου, υἱοῦ Ρωμάνου τοῦ ἀειμνήστου βασιλέως+ ῞Ωσπερ ξένοι χαίρουσι πατρίδα βλέπειν, Οὕτως καὶ τοῖς κάμνουσι βιβλίου τέλος. + Εὑ(ρίσκονται) γεγραμμένοι ἐν ταύ(τῃ τῇ πυκτί)δι λόγοι λβ', τετράδια (λη').
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Fac-similŽs ....du IXe au XIVe s., σ. 1. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 127-128.

Σημείωμα #26
Κώδικας Χρονολογία: Πατμ. 33
Σημείωμα Χρονολογία: 24 Οκτωβρίου 941
Σημείωμα: εγραφη και περας ειληφεν αυτη η θεολογικη η πρωτη και δευτερα βιβλος του αγιου γρηγοριου του θεολογου δια χειρος νικολαου μοναχου και δανιηλ υιου αυτου ορθοδοξων χριστιανων? πιστευόντων? εις πατερα και υιον και αγιον πνευμα την μιαν θεοτητα τε και δυναμιν καθως? εδιδαχθημεν υπο τουτου του τρισμακαρος και αοιδιμου πατρος εν τοπω ρηγιω της καλαβριας εν τω οκτωβριω μηνι τη εικαδι δ ινδικτιωνος ιε εν ετει απο κτισεως κοσμου Ϛυν· διο δεομαι της ευσπλαχνιας (σου) κυριε κυριε του ελεους και θεε πασης παρακλησεως δος ημιν μερος και κληρον μετα (των ευα)ρεστησαντων σοι αγιων εν τη αφθαρτω και αδιαδοχω σου βασιλεια αμην.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ῾Ομιλίαι μετὰ βραχέων χρονικῶν.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 14. Κομίνης, Πίνακες, σ. 1. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 128.

Σημείωμα #27
Κώδικας Χρονολογία: Laur. S. Marc. 687
Σημείωμα Χρονολογία: 15 Απριλίου 943
Σημείωμα: εγραφη τα θεια και ζωοποια προκειμενα ευαγγελια· ητοι αι περι τουτων και εισ αυτα ερμηνειαι θειαι ιωαννου του παμμακαριου αρχιερεωσ κωνσταντινουπολεωσ και χρυσοστομου· εξ επιμελειασ μεν γεωργιου του θεοφιλεστατου αρχιερεωσ και πρωτεπισκοπου ευριπου· δια χειροσ δε σισιννιου του ταπεινου πρεσβυτερου και δευτερευοντοσ καθολικησ εκκλησιασ· μηνι απριλλιω ιε ινδικτιωνοσ α. ετους Ϛυνα.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ῎Εργα ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 128.

Σημείωμα #28
Κώδικας Χρονολογία: Vatic. 124
Σημείωμα Χρονολογία: 5 Απριλίου 947 (πιθανώς)
Σημείωμα: εὐτυχῶς χρῶ εγρα(φη) χειρὶ ᾿Εφραὶμ μο(να)χ(ου) μ(ηνι) ἀπριλλίωι ε ἰνδ(ικτιῶνος) ε.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Πολυβίου ῾Ιστοριῶν Βιβλία I-V
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 26-27. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 128.

Σημείωμα #29
Κώδικας Χρονολογία: Oxon Barocc. 134
Σημείωμα Χρονολογία: έτ. 947-948
Σημείωμα: ετελειωθη αυτη η πανηεροσ βιβλοσ των αγιων ιερομαρτυρων ακεψιμα ιωσηφ και αειθαλα· τησ νησου χαλκησ· γραφεν δια χειροσ ευτελουσ κυριλλου μοναχου· ετουσ ϚυνϚ +.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 129.

Σημείωμα #30
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Βατοπεδίου 949
Σημείωμα Χρονολογία: 23 Νοεμβρίου 948
Σημείωμα: ειδον τουσ ετουσ εξανεγαρφυ· εγραφυ χυρι εφραιμ μοναχου εν μεραισ ιε μηνι νοεμβριω κγ ινδικτιωνοσ ζ ετουσ Ϛυνζ'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 9. Αρκάδιος Βατοπεδινός - Ευστρατιάδης Σωφρόνιος , Κατ. Βατ., σ. 174. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 129.