Γενική Αναζήτηση

Εμφάνιση 11-20 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #11
Κώδικας Χρονολογία: Mosqu. Hist. Mus. VI 184(145)
Σημείωμα Χρονολογία: 24 Μαΐου 899
Σημείωμα: εγραφη η δελτοσ αυτη. δια χειροσ αθανασιου μοναχου και ηγουμενου· ετουσ· Ϛυζ· ινδικτιωνοσ β ετελιωθη. μινη· μαιω· κδ ημερα· ε+·
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 124.

Σημείωμα #12
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Βατοπεδίου 376
Σημείωμα Χρονολογία: 9ου αι.
Σημείωμα: Εὔχεσθαι ὑπὲρ τοῦ γράψαντος διὰ τὸν Κύριον Βασιλείου ἐλαχίστου.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος - ᾿Αρκάδιος Βατοπεδινός, Κατ. Βατοπεδίου, σ. 71-72. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 125.

Σημείωμα #13
Κώδικας Χρονολογία: Lond. Brit. Mus. Arundel 532
Σημείωμα Χρονολογία: 9ου-10ου αι.
Σημείωμα: Νικηφόρῳ γράψαντι τὴνδε τήν βίβλον Κε βράβευσον (τῷ) πονήσαντι κλέος.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μ. Βασιλείου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Notes, σ. 36. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 125.

Σημείωμα #14
Κώδικας Χρονολογία: Theological Seminary of the Evangelical Lutheran Church (L. Franklin Gruber, cod. 152), Maywood, Illinois
Σημείωμα Χρονολογία: 9ου-10ου αἰ.
Σημείωμα: Α) κε ιυ χε ο θς ημων ελεησον και συγχωρησον τον ταπεινον και αμαρτωλον Νικανδρον δια το μεγα σου ελεος αμην (f. 7r). Β) εγραφη τοινυν η παρουσα βιβλος των αγιων τεσσαρων ευαγγελιων των τε πραξεων και των καθολικων επτα επιστολων μετα και της αποκαλυψεως ομου μεν ουν και των δεκατεσσαρων επιστολων του αγιου και πανευφημου και οικουμενικου διδασκαλου παυλου παρακαλω ουν παντας τους αναγινωσκοντας την βιβλον ταυτην την ψυχοφελει ευχεσθαι υπερ εμου του γραψαντος αυτην σαβα ταπεινου και αναξιου μοναχου οπως ευχαις των αγιων ευαγγελιστων και του αγιου αποστολου παυλου ευροιμι ελεος παρα κυριου εν ημερα κρισεως (f. 335v).
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Καινή Διαθήκη
Εκδόσεις Σημειώματος: Clark, New Testament Mss., σ. 105. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 125.

Σημείωμα #15
Κώδικας Χρονολογία: Vatic. Urb. 35
Σημείωμα Χρονολογία: Περί τό ἔτ. 900
Σημείωμα: ...] Γρηγό(ριος seu-ριου) υπ(ο)διακο(νος seu-νου) Αρεθ(α) διακο(νω seu-νου) ...] (νομισμάτων) Ϛ τετραδ(ια seu-ιοις) νε·
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Αριστοτέλης
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 28-29. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 1. Κουγέα, ῾Ο Καισαρείας ᾿Αρέθας, σ. 100. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 125.

Σημείωμα #16
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 451
Σημείωμα Χρονολογία: ἔτ. 913-914
Σημείωμα: εγραφη χειρι βαανουσ νοταριου· αρεθα αρχιεπισκοπου· καισαρειασ· καπαδοκιασ· ετει κοσμου· Ϛυκβ-νομίσματα βυζαντινα (?) κ περγαμην(η?) νομισματα ς.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Κλήμης ᾿Αλεξανδρείας κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 9. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s.., σ. 1. Κουγέα, ῾Ο Καισαρείας ᾿Αρέθας, σ. 100. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 125.

Σημείωμα #17
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2641
Σημείωμα Χρονολογία: ἔτ. 913-914
Σημείωμα: + Τριὰς τελεία καὶ προσκυνητῆ· ἡ καλῶς ὑφ ἡμῶν συναπτομένη τε καὶ διαιρουμένη· συναπτομένη μὲν τῆ οὐσία ἤγουν τῆ φύσει, διαιρουμένη δὲ ταῖς ὑποστάσεσιν ἤγουν προσώποις· τῷ κτισαμένῳ Σαμωνᾶ πατρικίῳ ἅμα τῷ γράψαντι ῾Ιωσήφ κληρικῷ Θηβαίῳ· πρεσβείαις τῆς Θ(εοτό)κου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων φύλαττε ἁμὴν + | + ΕΓΡΑΦΕΙ Η ΒΙΒΛ(ΟΣ) ἐπὶ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤ ῎ΕΤΟΥΣ ϚΥΚΒ+ΙΝ Β.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Παλαιά Διαθήκη
Εκδόσεις Σημειώματος: Πολίτη, ᾿Εθνική Βιβλιοθήκη, ἀρ. 2641. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 18. Κουγέα, Κῶδιξ τοῦ πατρικίου Σαμωνᾶ, σ. 201. Παπαγεωργίου, Σέρραι, σ. 320. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 126.

Σημείωμα #18
Κώδικας Χρονολογία: Vatic. 1660 (olim Crypt. 20)
Σημείωμα Χρονολογία: 21 Μαρτίου 916
Σημείωμα: τετέλεσται ἡ παροῦσα βίβλος, μηνὶ μαρτίω κα ινδ(ικτιωνος) δ ἔτους κόσμου Ϛυκδ γραφεῖσα δια χειρὸς Ιωάννου ταπεινοῦ καὶ ἐλαχίστου μοναχοῦ, ἐπι Ανατολίου τοῦ ὁσιωτάτου ἡγουμένου τῶν Στουδίου.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Μηνολόγιον μηνός ᾿Απριλίου
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 24. Giannelli, Cod. 1485-1683, σ. 398. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 9. Hagiographi Bollandiani - Franchi de’ Cavalieri, Cod. Vat. σ. 153-155. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 126.

Σημείωμα #19
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI. 98 (96)
Σημείωμα Χρονολογία: ᾿Ιούνιος 917
Σημείωμα: ετελιωθη συν θεω η πανιεροσ αυτη βιβλοσ του αγιου ακεψιμα τησ θεοφυλακτου νησσου τησ χαλκησ · μηνι ιουνιω· ινδικτιωνοσ ε· ετουσ απο κτισεωσ κοσμου· Ϛυκ,ε· επι ηγουμενου του οσιωτατου πατροσ ημων ξενοφωντοσ· γραφεισα δια χειροσ νικολαου ευτευλουσ μοναχου· δυσωπω δε παντασ τουσ ενκυπτοντασ εν ταυτη τη ιερα βιβλω ευχεσθαι υπερ τησ ταπεινησ και αμαρτωλου. και ρυπαρασ μου ψυχησ· οπωσ ευροιμι ελεοσ· εν τη ημερα τησ κρισεωσ. του θεου αποδιδοντοσ εκαστω κατα τα ιδια εργα.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ῎Εργα ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 9, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 126.

Σημείωμα #20
Κώδικας Χρονολογία: Vindob. Phil. 314
Σημείωμα Χρονολογία: 28 ᾿Ιουλίου 925
Σημείωμα: + εγραφη χειρι ιωαννου γραμματικου αχρειου δουλου ιησου χριστου μηνι ιουλιωι εισ τασ εικοσιοκτω ημερα πεμπτη ινδικτιωνοσ ιγ· ετη κοσμου Ϛυλβ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: ᾿Αλκινόου ᾿Επιτομὴ Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. V, σ. 18. Bick, Die Schreiber, σ. 17, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 126.